Hållbarhets- och miljöpolicy

Här hittar du den gällande hållbarhets- och miljöpolicyn för Sölvesborg Energi, som är beslutad av ledningsgruppen.

Hållbarhets- och miljöpolicy

En hållbar samhällsutveckling innebär att våra gemensamma resurser förvaltas på ett sätt som är långsiktigt, effektivt och stabilt för kommande generationer. Koncernen Sölvesborg Energi, som ägs av Sölvesborgs kommun, tillhandahåller energi, kommunikation och vatten samt omhändertar avlopp och bedriver entreprenadverksamhet. Ägardirektivet beskriver att vi ska verka för en bättre miljö och ett hållbart samhälle, nu och i framtiden.

Vision, ambition och mål

Sölvesborg Energis vision är fokusera på en hållbar framtid där miljöhänsyn, socialt engagemang och lönsamhet går hand i hand. Hållbarhet ska genomsyra hela vår verksamhet och även omfatta våra kunder, medarbetare, leverantörer, samarbetspartners och andra intressenter och vår ambition är att trygga dricksvattenförsörjningen ur ett flergenerationsperspektiv, att återinvestera i det allmänna VA-nätet, att bygga ut hållbara och kretsloppsanpassade VA- och fjärrvärmesystem, att aktivt bidra till de globala hållbarhetsmålen i FN’s Agenda 2030 och att det långsiktiga hållbarhetsperspektivet beaktas i alla investeringar.

Hållbarhetsmål och relaterade konkreta aktiviteter för måluppfyllelse både på kort och lång sikt ska avspeglas i bolagets budget, affärsplan, miljöledningssystem och plan för systematiskt arbetsmiljöarbete samt ytterligare förtydligas i policyer avseende arbetsmiljö, friskvård, resor, mutor samt likabehandling, jämställdhet och mångfald. Vi strävar också efter en ökad digitalisering för att uppnå ökad hållbarhet.

Miljöhänsyn och utveckling

Genom Sölvesborg Energis verksamhet inom energi och vatten har vi särskilda förutsättningar att bidra till miljömässig hållbarhet. Välfungerande elnät, vatten- och avloppsnät och fjärrvärmenät är väsentliga i uppbyggnaden av hållbara energisystem och för förbättrad vattenkvalitet och avloppsrening. Ett välfungerande fibernät är en förutsättning för vårt digitala samhälle och bidrar till minskat resande.

Verksamheten ska förebygga och minska sin miljöbelastning genom att styras av ett långsiktigt hållbarhetstänkande med sammanvägning av vad som är tekniskt och ekonomiskt möjligt, genom att överväga hela livscykeln på våra produkter och tjänster. Vi gör det genom att kontinuerligt bevaka utvecklingen inom våra verksamhetsområden.

Vi ska verka för kretsloppsanpassning där resurser och restprodukter hanteras på ett miljöriktigt sätt och vi ska systematiskt arbeta för att minska negativ miljöpåverkan från avloppsnätet. Genom utbildning och information ska vi verka för att vår personal och våra kunder får saklig information om hur de kan reducera sin negativa miljöpåverkan.

Vi ska uppfylla de krav som lagar och myndigheter ställer samt beakta våra kunder och andra intressenters krav. Likaså skall vi jobba med ständiga förbättringar av vårt miljöledningssystem för att uppnå bättre miljöprestanda och Sölvesborg Energi ska vara miljöcertifierade enligt ISO14001.

Vi ska kontinuerligt arbeta med att minska vår bränsleförbrukning och energianvändning samt sträva mot att bara använda förnyelsebar energi. Eldrivna fordon inklusive arbetsmaskiner ska beaktas som ett alternativ vid varje nyinköp eller byte.

Socialt engagemang

Sölvesborg Energi ska vara en god samhällsaktör som bidrar till hälsa och välbefinnande. Vi samverkar med allmänhet, företagare och lokala föreningar samt arbetar aktivt med arbetsmarknadsfrämjande åtgärder.

Internt arbetar vi systematiskt med friskvård, arbetsmiljö, likabehandling, jämställdhet och mångfald. Vi vill attrahera men också behålla kvalificerad, engagerad och kompetent arbetskraft.

Ekonomisk långsiktighet och lönsamhet

Sölvesborg Energis finansiella resurser ska förvaltas så att företagskoncernens framtid säkras på bästa sätt samt håller sig inom ramarna för den reglerade verksamheten. Det långsiktiga perspektivet ska beaktas i vår ekonomiska planering för att kunna bygga soliditet inför framtida stora investeringar och bidra till en utvecklande arbetsplats för våra medarbetare. Vi ska ständigt utveckla våra arbetssätt för att vara kostnadseffektiva.

Vi strävar efter att ge våra kunder en rimlig och rättvis kostnad för el-, fjärrvärme-, fiber- och VA-försörjning.

Mänskliga rättigheter och korruption

Sölvesborg Energi stödjer och respekterar skydd för internationella mänskliga rättigheter inom de områden som går att påverka och arbetar aktivt för inte vara delaktiga i brott mot mänskliga rättigheter.

Vi arbetar förebyggande mot alla former av diskriminering vid anställning och yrkesutövning. Vi behandlar människor rättvist, fördomsfritt och respektfullt.

Vi motarbetar alla former av korruption, utpressning samt bestickning och mutor.

Internt arbete med hållbarhet och miljö

Internt engagemang är grunden för att arbetet ska ge resultat och skapas genom att inkludera hållbarhets- och miljöfrågor och FN’s globala mål i affärsplan och andra planer samt att aktivt engagera våra medarbetare i dessa frågor och aktiviteter. Ledarskapskulturen genomsyras av engagemang och en samsyn beträffande policyers, rutiner och aktiviteter.

Vi ska sträva efter att ställa samma hållbarhets- och miljökrav på våra leverantörer och samarbetspartners som vi ställer på oss själva och utvärderar alltid om upphandlingar ska innehålla krav på hållbarhetskriterier som inkluderar hur leverantörer arbetar systematiskt med miljömässig och social hållbarhet.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Om oss