Driftsäkerhetsavtal villkor för näring

Driftsäkerhetsavtal för kundcentral näring, gällande fr.o.m. 230901

Avtalsvillkor

1. Tillämpningsområde

1.1 Avtalet avser tillhandahållande av tjänst som komplement till fjärrvärmeinstallation och fjärr-värmeleverans till den angivna fastigheten. Tjänsten begränsar sig till funktioner och komponenter i kundcentralen så som den är leve-rerad av Sölvesborgs Fjärrvärme AB. Byte av kundcentral ingår ej.

1.2 Mellan parterna har träffats avtal om fjärrvärmeleverans.

1.3 En kundcentral som en kund köpt på egen hand måste godkän-nas av Sölvesborgs Fjärrvärme AB innan kunden kan teckna detta avtal.

1.4 Avtal kan tecknas för kundcentral som är maximalt 5 år gammal. För villor med äldre central måste centralen först besiktigas av Sölvesborgs Fjärrvärme AB innan avtal kan tecknas. Besiktning samt eventuella komponenter som Sölvesborgs Fjärrvärme AB då anser måste bytas bekostas till fullo av kunden.

2. Omfattning

2.1 Avtalet/tjänsten omfattar av-hjälpande av fel i kundcentralens funktion på den angivna adressen, inklusive material upp till 6000 kr exklusive moms per kalenderår. Belopp för material utöver denna summa faktureras löpande. Materialpriser följer fjärrvärmebo-lagets inköpspriser utan påslag. Ej utnyttjad årlig summa flyttas ej vidare till nästkommande kalen-derår. Arbetstid för felavhjälpning och reparation debiteras ej, utan ingår i den omfattning som krävs för uppdragets slutförande.

Avhjälpning av fel sker normalt på dagtid under ordinarie arbetstid, endast akuta fel åtgärdas under icke ordinarie arbetstid. Vid övriga fel, som inte omfattar kundcen-tralen, kontaktar Kunden en VVS-entreprenör.

2.2 Avtalet omfattar inte reglerutrustning som är äldre än 10 år.

2.3 Av Kunden anmälda fel ska åtgärdas inom 2 arbetsdagar. Akuta fel åtgärdas utan oskäligt dröjsmål. Som akut räknas större läckage och/eller utebliven värme vintertid som inte beror på avbrott i vår leverans.

2.4 Sölvesborgs Fjärrvärme AB gör bedömningen om en åtgärd behö-ver genomföras.

3 Ansvarsbegränsning

3.1 Sölvesborgs Fjärrvärme AB är inte ansvarig för skada som direkt eller indirekt förorsakats av om-ständigheter, eller andra hinder, över vilka Sölvesborgs Fjärrvärme AB ej råder.

4. Pris, betalning

4.1 För tjänster som tillhandahålls enligt avtal tillämpas Sölvesborgs Fjärrvärme AB:s prissättning för innevarande år.

4.2 Fakturering sker i samband med fjärrvärmefakturan.

5. Avtalstid

5.1 Avtalet gäller från och med dagen då undertecknat avtal kommit Sölvesborgs Fjärrvärme AB tillhanda, och tills vidare, dock längst till och med 25 år efter in-stallationsdagen. Avtalet är ett komplement till avtal om fjärrvärmeleverans. En förutsättning för detta avtals giltighet är därför att fjärrvärmeleveransavtal löper mellan parterna. Om avtal om fjärrvärmeleverans sägs upp, upphör detta avtal genast att gälla, utan föregående uppsägning.

5.2 Avtalet kan sägas upp av båda parter oberoende av avtalet om fjärrvärmeleverans. Uppsägning skall ske skriftligen, med en må-nads ömsesidig uppsägning

6. Överlåtelse av avtal

6.1 Kunden äger ej rätt att över-låta rättigheter enligt detta avtal utan Sölvesborgs Fjärrvärme AB:s skriftliga medgivande.

7. Ägarbyte

7.1 Då fastigheten övergår till ny ägare åligger det Kunden att utan dröjsmål meddela Sölvesborgs Fjärrvärme AB detta. Kunden skall informera köparen om villkoren i driftsäkerhetsavtalet.

Den nye ägaren har efter Söl-vesborgs Fjärrvärme AB:s medgivande rätt att överta detta avtal på oförändrade villkor. På sätt som stadgas i punkt 5 ovan upp-hör detta avtal att gälla i samband med att avtal om fjärrvärmeleve-rans upphör att gälla. Driftsäker-hetsavtalet behöver således inte sägas upp särskilt.

8. Tvist

Tvist med anledning av detta Avtal ska avgöras i första hand genom förhandling mellan parterna och i andra hand av svensk domstol med Blekinge tingsrätt som första instans och med tillämpning av svensk rätt.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad: