Solceller

Skylten som sitter vid Sölvesborg energis solceller.

Fotot är taget när solcellerna just satts upp. Foto: Sölvesborg Energi.

Sölvesborg Energi en egen installation av solcellspaneler vid elstationen i rondellen vid Blekingeporten. Du som privatperson kan också bli mikroproducent av el från solenergi.

I innehållsförteckningen nedan kan du hoppa till de olika avsnitten på den här sidan genom att klicka på de understrukna länkarna.

Innehållsförteckning

Sölvesborg Energis solpaneler

Våra paneler är på totalt 36 kvadratmeter och har placerats i söderläge för största möjliga solexponering.

För att kunna skicka ut elen i det lokala elnätet är även en omriktare monterad i anslutning till anläggningen.

För att väcka intresse och göra allmänheten medveten om solpaneler, har vi dessutom satt upp en informationstavla som visar anläggningens elproduktion i realtid samt utomhustemperaturen.

Fakta om solcellsinstallationen

 • Paneltyp: Monocrystalline
 • Total bruttoyta: 36 m2
 • Installerad effekt: 5,7 kW
 • Beräknad produktion per år: 5 600 kWh
 • CO2-besparing: 3000 kg/år

Solcellsanläggning för privatpersoner

Här nedan ser du en figur som visar en solcellsanläggning i ett hus. Solcellerna (1 i figuren) omvandlar solstrålning till el i form av likström. Växelriktaren (2 i figuren) gör därefter om likströmmen till växelström som du kan använda i apparater i hemmet (4 i figuren) eller mata in på elnätet (6 i figuren). Elen används i första hand i ditt hus genom att solcellanläggningen ansluts till husets elcentral (3 i figuren), men om din solcellsanläggning producerar mer el än du använder för stunden så går överskottet in på elnätet. Elen både till och från ditt hus mäts i din elmätare (5 i figuren). Om du har batterier hemma kan du istället spara överskottet i dem.

Illustration av solcellssystem.

Illustration av solcellssystem.

Mikroproducent

Det är viktigt för dig som solcellsinnehavare att klassificeras som mikroproducent och inte en näringsidkare och elproducent eftersom du annars kan förlora rätten till kostnadsfri inmatning, mätning och rapportering och vissa bidrag. Det finns ingen exakt definition av vad en mikroproducent är utan exakt var gränsen dras beror på sammanhanget.

Så här säljer du din överskottsel

1. Anslut din el

För att du som privatperson ska kunna ansluta din produktion till elnätet, kontaktar du ditt elnätsbolag och anmäler att du framställer förnybar el. De ordnar ett så kallat inmatningsabonnemang så att du kan mata in egen el i elnätet. Abonnemanget bekräftar att din anläggning är godkänd och uppfyller alla regler och krav. Du behöver inte ha Sölvesborgs Energi och Vatten AB som elnätsbolag för att sälja din el till Sölvesborgs Energi AB.

2. Kolla att du uppfyller kraven

Du behöver uppfylla följande för att vi ska kunna köpa din el:

 • Du framställer förnybar el
 • Du måste vara fast ansluten till elnätet vilket inte behöver vara Sölvesborgs Energi och Vatten AB’s elnät
 • Du har ett inmatningsabonnemang hos ditt nätbolag
 • Uttag och inmatning av el sker via samma huvudsäkring och elmätare

När din elanläggning har en huvudsäkring på högst 100 A erbjuder vi dig avtal avseende Småskalig elproduktion. Om din huvudsäkring är högst 63 A, och inmatningseffekten för din produktionsanläggning högst är 43,5 kW och du köper mer el än du säljer utslaget över ett helt år erbjuder vi dig det mer prisvärda mikroproduktionsavtalet.

3. Bli elhandelskund hos Sölvesborgs Energi AB

För att sälja ditt överskott till oss, behöver du vara elhandelskund hos Sölvesborgs Energi AB.

4. Börja sälja din el

Nu är du igång! Just nu erbjuds du ett bra pris/kWh för den inmatade elen. För att ta del av erbjudandet behöver du även uppfylla följande villkor: din huvudsäkring är högst 63 A, anläggningens inmatningseffekt får högst vara 43,5 W och sett över ett helt år köper du mer el än du säljer.

Över 100 A är ersättningen Nord Pools timspotpris för din inmatade el, dvs ett småskaligt elproduktionsavtal.

5. Ansök om skattereduktion

Som mikroproducent av förnybar el har du dessutom rätt till en skattereduktion på 60 öre per kWh för den överskottsel som matas ut på nätet. Högst så många kWh el som tas ut från nätet under året i samma anslutning, dock maximalt 30 000 kWh per år. Reglerna omfattar anläggningar som har en huvudsäkring om högst 100 A. Begäran om skattereduktion ska göras i inkomstdeklarationen som ska lämnas efter utgången av det kalenderår som underlaget för skattereduktionen avser. För att ha rätt till skattereduktionen måste du anmäla till ditt elnätsföretag att du framställer förnybar el.

Tips: Det finns olika stöd för solceller att söka för både privatpersoner, företag och offentliga organisationer. Du som privatperson kan söka statligt bidrag hos Energimyndigheten för installation av solceller. Vill du ha mer information om de skatteregler som gäller för dig som är mikroproducent, ska du kontakta Skatteverket.

6. Hjälp inför förfrågan till leverantör

Det finns många företag som erbjuder helhetslösningar för solceller, men hur hittar du det bästa alternativet som passar för dig och ditt hus? Här får du några tips på vad som är bra att tänka på när du ska hitta en leverantör leverantörer.

Inför kontakt med leverantör

När du ska ta kontakt med en leverantör av en solcellsanläggning finns det saker som är bra att ha koll på för att undvika att inköpet tar lång tid och att det blir dyrt. Om du är osäker på hur du ska gå till väga kan du kontakta kommunens energi- och klimatrådgivare. Innan du går ut med en förfrågan kan det vara bra att ha funderat på vilken typ av anläggning du är intresserad av.

Några punkter som kan vara bra att lyfta när du går ut med en förfrågan till leverantörer är...

 • Har din fastighet bra förutsättningar för en solcellsanläggning? Du kan läsa mer om förutsättningar för solceller på Energimyndighetens webbplats.
 • Hur stor anläggning vill du ha? Beställ inte en större anläggnimng än vad du har behov av sommartid.
 • Storleken kan också bero på hur du vill använda anläggningen. Vill du främst använda elen själv, eller vill du också sälja överskottsel? Läs mer hos Energimyndigheten, Hur stor anläggning passar mig?
 • Vad är din budget? Hur mycket kan du tänka dig att lägga på anläggningen?
 • Finns särskilda förutsättningar för ditt tak att ta hänsyn till? Exempelvis lastbegränsningar, läs mer under Har mitt hus rätt förutsättningar? på Energimyndighetens webbplats.
 • Den som sätter elutrustning på den svenska marknaden definieras som producent och har enligt svensk lag ett producentansvar. Det innebär att producenten är skyldig att se till att avfallet från panelerna kan tas om hand när de är uttjänta. Fråga därför din leverantör om producenten är anmälda till Naturvårdsverket för sitt producentansvar.

Hitta en leverantör

När du skapat dig en bild av vilken typ av anläggning som du är intresserad av är det läge att hitta olika potentiella leverantörer att begära in offert från. För att underlätta kommunikationen med leverantören kan det vara bra om du redan vid en första kontakt förberett den information som leverantörerna efterfrågar för att räkna på en s.k. skarp offert. Hos nätverket ”Sol i Väst” finns en mall för offertförfrågan som du kan använda som utgångspunkt för vilka uppgifter du bör ta med. För att hitta leverantörer i ditt område kan du använda dig av exempelvis branschorganisationen Svensk Solenergi. Ett annat sätt är att söka bland certifierade installatörer. Idag är ett antal solcellsinstallatörer certifierade enligt en frivillig EU-gemensam certifiering, (i Sverige reglerad i BFS 2015:4 CIN 2). En fördel är att de certifierade solcellsinstallatörerna har validerad kunskap om förnybar energi och installation av solcellsanläggningar, men för dig som konsument finns inga krav att välja en certifierad installatör. Läs mer om certifieringen på Energimyndighetens webbplats . Du kan hitta certifierade installatörer nära dig genom att använda en söktjänst från certifieringsföretaget Incert. För att hitta ett företag med rätt certifikat anger du "företag med certifierade personer" i rullmenyn vid "Sök" och "Certifierad installatör-Solcellssystem" i rullmenyn "Certifikatstyp".

Räkna ut hur mycket solenergi du kan producera

Genom att använda solkartan som du hittar på den här länken kan du se hur mycket solen strålar på ditt tak, vilka delar av taket som passar bäst för en solcellsanläggning och hur mycket el du kan producera under ett år.

Såhär använder du solkartan

Analys av solenergipotential på tak (2D)

Zooma in på kartan och klicka på det hus du är intresserad av. Takytan är indelad i tre färger. Färgerna representerar olika energiklasser som visar hur stor solinstrålningen är på olika delar av taket. Skuggning från andra byggnader, vegetation och skorstenar på taken är medräknade i kalkylen.

 • För att få fram den uppskattade elproduktionen fyller du i systemverkningsgraden för det solcellssystem som du vill investera i. Du kan ange 1–20 procent. Normal systemverkningsgrad är cirka 13 procent.
 • Ange också hur många kvadratmeter solpaneler du tänker installera. Tänk på att till exempel sotningsstegar och snörasskydd minskar ytan du kan använda till solpaneler.
 • I diagrammet ser du energiklasserna för de takytor som du kan använda till solcellspaneler. Du ser också hur många kvadratmeter solceller det blir för respektive energiklass. Klicka och dra i den gråmarkerade delen för att öka eller minska ytan för ditt solcellssystem.

Analys av solinstrålning på tak och fasader (3D)

I solkartan kan du också uppskatta hur mycket solenergi som når fasader under ett representativt år. Genom att klicka på knappen i nedre vänstra hörnet på dialogrutan som beskrivs ovan får du tillgång till denna information:

 • När du klickar på knappen öppnas en interaktiv 3D-vy för vald byggnad i Uppsala tätort. Du kan vrida vyn och zooma in på olika delar av byggnaden.
 • I 3D-vyn finns uppgifter om total potentiell solinstrålning på byggnadens tak respektive fasader. Det finns även diagram som beskriver hur stora ytor (vertikal y-axel) som uppfyller olika energiklasser (horisontell x-axel). Uppgifter om solinstrålning på tak för vald byggnad är identisk med den som presenteras i den första dialogrutan (2D).
 • Det är samma energiklasser på både tak och fasader, tänk på att angivna siffror beskriver årlig solinstrålning på tak och fasader och inte möjlig solelproduktion. Solinstrålningen redovisas individuellt för varje byggnadskropp även om det finns flera fastigheter i samma byggnad, exempelvis radhus.

Spara uträkningen som pdf

Spara uträkningen som en pdf-fil genom att trycka på knappen längst ned till vänster. Ta med kartan till en leverantör för att få hjälp med att ta fram ett solcellssystem som passar för ditt tak.

Söka bygglov

Solceller på fasaden eller taket på en byggnad kan kräva bygglov. Du ska söka bygglov för fasadändring:

Inom...

 • Detaljplanelagt område
 • Områden med kulturhistoriskt värde

Eller om byggnaden är...

 • Skyddad med områdesbestämmelser
 • Klassad som ett riksintresse
 • Q-märkt.

Om byggnaden är klassad som riksintresse, ligger i ett område med kulturhistoriskt värde eller är q-märkt, bör du sätta upp solpanelerna nära och i samma vinkel som taket och dra in dem från takets ytterkanter. Sätt inte upp solpaneler på särskilt värdefulla byggnader. Du behöver inte söka bygglov för solpaneler på marken eller på bygglovsfri byggnad, till exempel friggebod. Om du installerar eller gör väsentliga ändringar i en vatteninstallation för solfångare ska du göra en anmälan.

Du kan läsa mer om bygglovsbestämmelser på kommunens webbplats och om områdesbestämmelser och bygglovsfria åtgärder på Boverkets webbplats.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Elhandel