Bestämmelser vid markarbeten

Dessa bestämmelser gäller el, fjärrvärme, VA och optofiber tillhörande Sölvesborgs Energi och Vatten AB samt Sölvesborgs Fjärrvärme AB (nedan gemensamt betecknade Sölvesborg Energi.) och är giltiga från och med 2020-01-01.

Allmänt

Vid projektering och nyanläggning av ny infrastruktur samt innan markarbete påbörjas ska uppgifter om ledningars och tillhörande anläggningars läge beställas på ledningskollen. Tänk på att göra detta i god tid före utförandet. Vid beställningen måste ni ange det aktuella arbetsområdet, markerat på karta eller genom korrekt adress.

Elnätskablar, optofiberkablar samt ledningar för fjärrvärme anvisas alltid på plats av Sölvesborg Energis personal, VA-ledningarna redovisas vanligen på karta.

Ansvar

Den som i samband med utförande av arbeten vid eller i närheten av ledningar med därtillhörande anläggningar, som ägs av bolag inom koncernen Sölvesborg Energi, orsakar skada på nämnda egendom är skyldig att ersätta ledningsägaren för samtliga kostnader förknippade med skadan.

Undantag från ersättningsskyldighet föreligger endast när den som orsakat skadan kan påvisa attdenne rimligen inte kunnat förebygga eller begränsa skadan. Vidare ska den som blir ersättningsskyldig även betala en avgift till ledningsägaren med ett belopp per skadetillfälle om:

  • 0,4 kV kabel och styrkabel 5 000 kr
  • 12 kV kablar 30 000 kr
  • 50 kV kablar 100 000 kr
  • Optofiberkabel 20 000 kr
  • Fjärrvärmeledningar 30 000kr
  • VA-ledningar 30 000kr

I de fall skadan är av mindre karaktär och inte orsakar driftstörning, t ex en mantelskada på kabel, kan vitesbeloppet komma att reduceras.

Generella bestämmelser

Nya längsgående ledningar får ej förläggas ovanpå eller närmre än nedan angivna avstånd i horisontalplanet ifrån Sölvesborg Energis befintliga ledningar, eventuella korsningar skall göras med försiktig metod.

Bostadshus skall planeras och uppföras med ett avstånd till våra elledningar så de ej utsätts för högre magnetfält än 0,1 mikrotesla, vi tillämpar försiktighetsprincipen gällande magnetfält.

Maskingrävning får inte ske närmare ledningar än 1,0 m. Brytning av asfalt får ske maskinellt, entreprenören ansvarar dock för att anläggningarna inte skadas. All schaktning för friläggande av ledningar närmare 1,0 m ska göras manuellt. Vid ledningsförläggning är det viktigt att arbetet utförs så att befintliga ledningar inte kommer till skada. Det gäller både konventionellt utförda ledningar och sådant som utförts med andra metoder, t ex styrd borrning, och därför kan ligga på betydligt större djup än normalt. Jordborrning, neddrivning av spont, rör och liknande får inte utföras närmare än 2,0 m. Avståndet kan i vissa fall minskas efter samråd med representant från respektive
ledningsägare.

I följande fall ska alltid kontakt tas med enheten för underhåll/nät:

  • Innan schaktning eller fyllningsarbeten vid befintlig ledning
  • Innan sprängning nära ledning
  • Innan pålningsarbeten samt spontning nära ledning
  • Vid annan åtgärd som kan medföra fara för ledningen

Anmälan sker, oavsett tid på dygnet, till Sölvesborg Energi som lämnar anvisningar i varje enskilt fall.

Nedan följer särskilda regler för respektive ledningsslag.

0,4 - 10 kV El- och signalkablar

Nya längsgående ledningar får ej förläggas ovanpå eller närmre än 1.0 m i horisontalplanet ifrån Sölvesborg Energis befintliga elledningar.

Kablar får inte flyttas eller för övrigt behandlas utan samråd med ledningsägaren. Samtliga kablar som påträffas i mark ska betraktas och hanteras som spänningsförande! Anmälan om skadad kabel
görs omedelbart, oavsett tid på dygnet, till felanmälan. Skadad elkabel får inte vidröras, då det är förknippat med livsfara.

Innan markarbeten eller återställningsarbeten påbörjas i anslutning till högspänningskablar ska anmälan göras till Sölvesborg Energi.

Återfyllning av schakt ska utföras enligt respektive väghållares bestämmelser. I övrigt gäller EBR publikation KJ 41. Kontroll av återställning för högspänningskablar utförs av representant från ledningsägaren.

Friläggning av dessa kablar får ske först efter kontakt enligt nedan. Gäller för elkablar från 0,4 – 10kV samt signalkablar. Kablarna måste efter friläggning skyddas på ett betryggande sätt, så att de inte utsätts för skada eller risk för stöld.

50kV kablar

Nya längsgående ledningar får ej förläggas ovanpå eller närmre än 2.0 m i horisontalplanet ifrån Sölvesborg Energis befintliga 50kV elledningar.

Friläggning av dessa kablar får ske först efter att kablarna tagits ur drift. Detta utförs genom ledningsägarens försorg. Kablarna måste efter friläggning skyddas exempelvis genom inbyggnad i trumma, så att de inte utsätts för skada eller risk för stöld.

Sprängningsarbete intill befintlig elkabel: Om sprängningsarbete ska utföras ska sprängnings sakkunnig anlitas och dennes anvisningar angående sprängningens utförande och skydd noggrant följas. Under sprängningen behöver kablarna normalt friläggas från det berg där sprängning ska förekomma och inbyggas i stålspont. Stålsponten får inte vila på berg som berörs av sprängningen.

Fjärrvärme med tillhörande anordningar

Nya längsgående ledningar får ej förläggas ovanpå eller närmre än 1.5 m i horisontalplanet ifrån Sölvesborg Energis befintliga fjärrvärmeledningar.

Notera att det finns signalkablar ovanför eller i omedelbar närhet till redovisat fjärrvärmeläge.

VA med tillhörande anordningar

Nya längsgående ledningar får ej förläggas ovanpå eller närmre än 2-3 m i horisontalplanet ifrån Sölvesborg Energis befintliga VA ledningar.

Optofiberkabel

Nya längsgående ledningar får ej förläggas ovanpå eller närmre än 1.0 m i horisontalplanet ifrån Sölvesborg Energis befintliga optofiberledningar.

Optofiberkablar får inte flyttas eller för övrigt behandlas utan samråd med ledningsägare.

Skadad optofiberkabel får inte vidröras. Vidrör inte fibertrådarna i en optofiberkabel. Dessa kanbrytas av och tränga in i kroppen. Se inte in i fibertrådsändarna, osynligt laserljus kan skada ögonen.

Anmälan om skadad optofiberkabel ska rapporteras omedelbart oavsett tid på dygnet. Innan markarbeten eller återställningsarbeten påbörjas i anslutning till optofiberkablar ska anmälan göras enligt nedan. Återfyllning av schakt ska utföras enligt respektive väghållares bestämmelser. I övrigt
gäller EBR publikation KJ 41.

Friläggning av optofiberkablar får ske först efter kontakt enligt nedan. Optofiberkablarna måste efter friläggning skyddas på ett betryggande sätt, så att de inte utsätts för skada eller risk för stöld.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Gata