Arbete med vatten och avlopp i Mjällby går enligt plan

Pågående arbete, person i arbetskläder, grävmaskin, rör m.m.

Ett större arbete med bland annat vatten- och avloppsledningar har pågått under längre tid i närheten av Djungellekplatsen och skolan i Mjällby. Foto: Sölvesborg Energi.

Sölvesborg Energi gör tillsammans med Sölvesborgs kommun och anlitade underentreprenörer ett större arbete med vatten- och avloppsledningarna och gatorna längs med hela Västra och Östra Parkvägen och delar av Skolvägen i Mjällby. Arbetsområdet ligger i närheten av bland annat Mjällby skola och Djungellekplatsen, se karta längre ner på den här sidan.

Vi påbörjade arbetet under september 2023 och räknar med att bli klara enligt plan, det vill säga under januari-februari 2024. Nedan ser du ett bildspel från det pågående arbetet under november 2023.

Dagvattenledningar ger bättre förutsättningar vid kraftiga skyfall

Det vi gör i området är att lägga ner ner nya vatten- och avloppsledningar samt dagvattenledningar för framtida bruk. Dagvattenledningarna ger de som bor i området förutsättningar att ta hand om regn- och smältvattnet på rätt sätt, vilket förebygger bland annat källaröversvämningar vid till exempel stora skyfall, och minskar den negativa miljöpåverkan som blir om regn- och smältvatten skickas till reningsverket i onödan.

Vägskylt, Västra Parkvägen i Mjällby.

Västra Parkvägen i Mjällby är en av vägarna som berörs av arbetet. Foto: Sölvesborg Energi.

Sölvesborg Energi bygger ut dagvattennätet, och det är fastighetsägarens ansvar att dagvattnet kopplas rätt från fastigheten. Det kommer mer specifik information till berörda om anslutningspunkt med mera via brev längre fram. Om du inte vill ansluta dig behöver du ta hand om dagvattnet själv på din egen tomt.

Du har ett år på dig att koppla om efter att din fastighet fått ett åläggande. Smidigast är om du gör det i samband med att vi är där och gräver. Men Sölvesborg Energi kan tyvärr inte hjälpa till med själva omkopplingen, det får vi inte enligt lag. Däremot är det möjligt att du efter att du vet din anslutningspunkt kontaktar en entreprenadfirma som hjälper till att gräva och koppla om på din tomt. Mer information om dagvatten, hur det ska vara kopplat och dina rättigheter och skyldigheter hittar du via länken längre ner på den här sidan.

Lekredskap, växtlighet och lyktstolpar målande med djurmönster på lekplatsen.

Djungellekplatsen i Mjällby ligger alldeles i närheten av det pågående arbetet. Foto: Sölvesborg Energi.

Så kan du påverkas av det pågående arbetet

Arbetet kan fortsatt påverka dig som bor och arbetar i området, lämnar barn på skolan eller besöker lekplatsen. Det kan förekomma buller från arbetet under dagtid, framkomligheten kan vara begränsad och när vi korsar infarten till din tomt under arbetet kan du behöva parkera ditt fordon längs med gatan istället.

Förutsättningarna kommer att ändras efterhand som vi kommer framåt med vårt arbete, men det kommer att framgå hur du ska parkera eller passera oss med hjälp av skyltar och avspärrningar.

Tänk även på att se efter era barn och tala om för dem att vara extra uppmärksamma i området.

Nedan hittar du en digital karta som du kan zooma in och ut i där det är markerat med röda punkter längs med sträckan på gatorna där arbetet kommer att pågå. Det går inte att svara på exakt när arbetet kommer att vara på en viss adress.

Flera arbeten samtidigt

Vi har planerat för att göra alla de här arbetena samtidigt när vi ändå gräver upp gatorna, eftersom det är bättre för miljön och klimatet och mer ekonomiskt hållbart.

När Sölvesborg Energi som är ett helägt kommunalt bolag är ekonomiskt hållbara är det till fördel även för dig som medborgare, eftersom vårt eventuella överskott inte går till några externa aktieägare, utan till dig som bor och verkar här.

Ny asfalt tidigast till våren-sommaren

Asfalteringen på de berörda gatorna behövs också bytas ut eftersom den är i dåligt skick. Efter att vi grävt klart kommer vi se till så att vägen blir tillräckligt stabil för trafik innan vi lämnar området, men nyasfaltering sker tidigast våren-sommaren 2024.

Marken rör fortfarande på sig en tid efter att man grävt, och den nya asfalten riskerar att spricka av markens rörelser om vi asfalterar på en gång. Därför dröjer det som regel alltid minst ett halvår efter avslutat arbete innan det asfalteras.

Har du några frågor som du inte kan hitta svaret på här på vår hemsida är du välkommen att höra av dig till kundservice!

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad: