Överföringsledning mellan Hanö-Nogersund

Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp pågår på flera platser i kommunen. Anledningen till VA-utbyggnaden är en del i en stor miljösatsning. Prioriteringen av områden för utbyggnad är gjord utifrån ett miljö- och hälsoperspektiv, framtagen av Sölvesborg Energi i samråd med Miljöförbundet Blekinge Väst och i samarbete med WSP Sverige AB.

Sölvesborg Energi & Vatten AB planerar en utbyggnad av VA-nätet, som möjliggör för nya VA-anslutningar på Hanö. För att detta ska bli möjligt behöver överföringsledningar mellan Hanö och fastlandet byggas. Anslutning till det allmänna VA-nätet och rening i det nya avloppsreningsverket i Nogersund medför en bättre miljö, då näringsämnen reduceras med en högre reduktionsgrad.

Information

Sölvesborg Energi i utökad samverkan med NCC som totalentreprenör bygger överföringsledningar mellan Hanö-Nogersund. Vi kommer även att anlita underentreprenörer för schaktning- och ledningsförläggning i havet.

Från den nya pumpstationen på Hanö förläggs en ca 6 km lång ledning i havet till Nogersunds avloppsreningsverk. Det kommer även att läggas en vattenledning för att koppla ihop Hanö med vattenledningssystemet på fastlandet. Den befintliga vattentäkten skall vara kvar precis som idag, vi säkerställer bara vattenförsörjningen för framtiden samt vid eventuella driftstörningar på Hanö.

I samband med dessa arbeten kommer vi även att lägga en sjöfiberkabel från fastlandet till Hanö.

Det kommer även att utföras en del arbeten på landsidorna och i anslutning till Hanö Hamn.

En del arbeten återstår med att ansluta den nya pumpstationen till de nya ledningarna samt rivning av den gamla pumpstationen. I anslutning till den nya pumpstationen kommer det även att anläggas ett extra magasin för att utöka sumpvolymen.

Tidplan

Arbetena startar i maj 2022 och kommer att pågå till och med september 2022.

Alternativa sträckningar

En utredning av möjliga ledningsdragningar har utförts som en förstudie för sträckningen. För att undersöka sjöförläggningen har bottenscanning utförts, i syfte att få en så effektiv och riskfri förläggning som möjligt.

Planerat alternativ på sträckning bedömdes vara det mest fördelaktiga.

Sölvesborgs Energi och Vatten AB anlitar erfarna projektörer och entreprenörer för planering och anläggningsarbeten. Arbetena genomförs så att en så liten påverkan som möjligt på vatten- och naturmiljön eftersträvas. Även alternativet med att bygga nytt reningsverk på Hanö har utretts och tagits med i beslutet.

Ursäkta stöket

Under pågående utbyggnad kommer det bli en del störningar i området och en viss begränsad tillgänglighet. Vi kommer att försöka minimera störningarna så gott det går, men hoppas att ni har förståelse. Under dessa månader ber vi er att vara extra uppmärksamma och hålla avstånd till fartyg, pråmar och maskiner som arbetar i området. När väl arbetena är avslutade och ledningarna är på plats, begränsas inte framkomligheten överhuvudtaget.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Vatten och avlopp