Överföringsledning mellan Hanö-Nogersund

Hanö är nu anslutet till fastlandet med spillvatten, dricksvatten och fiber.

Efter flera års förberedelser och ett intensivt entreprenadarbete under 2022 är det stora och komplexa projektet med att ansluta Hanö till fastlandet med spillvatten, dricksvatten och fiber i sitt slutskede.

De nya spillvattenledningarna är i drift och avloppsreningsverket på Hanö är taget ur drift. Detta möjliggör för nya VA-anslutningar på Hanö, samtidigt som rening av spillvattnet i det nya avloppsreningsverket i Nogersund medför en bättre miljö, då näringsämnen reduceras med en högre reduktionsgrad.

Vi har även i samband med detta lagt en vattenledning för att koppla ihop Hanö med vattenledningssystemet på fastlandet. Den befintliga vattentäkten skall vara kvar precis som idag, vi säkerställer bara vattenförsörjningen för framtiden samt vid eventuella driftstörningar på Hanö.

Under 2023 pågår även anslutning av de cirka 40 beställda fiberanslutningarna på Hanö, till företag såväl som privatpersoner.

Genom att koppla samman Hanö med fastlandet på det här sättet, så får vi ett mer driftsäkert system, som också klarar av att hantera de stora variationerna, från en handfull bofasta året om till ett relativt stort antal fritidshusägare och besökare under sommaren, berättar Charlotta Wildt-Persson som är VA-chef på Sölvesborg Energi.

Med det här systemet klarar vi också av att ansluta fler fastigheter, vilket gör att det framöver kommer att vara betydligt enklare att få bygglov på Hanö. Det i sin tur ger möjligheter för de som vill bo eller utveckla sitt företagande på Hanö, fortsätter VD Roger Mattsson.

I bildspelet nedan ser du det pågående arbetet.

En utredning av möjliga ledningsdragningar har utförts och den slutgiltiga sträckningen bedömdes vara det mest fördelaktiga. Även alternativet med att bygga nytt reningsverk på Hanö har utretts och tagits med i beslutet att bygga en överföringsledning.

Sölvesborg Energi har i utökad samverkan med NCC som totalentreprenör byggt överföringsledningar mellan Hanö-Nogersund. Vi har även anlitat underentreprenörer för schaktning- och ledningsförläggningen i havet.

Arbetena startade i maj 2022 och slutbesiktningen gjordes i februari 2023.

Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp pågår på flera platser i kommunen och är en del i en stor miljösatsning. Prioriteringen av områden för utbyggnad är gjord utifrån ett miljö- och hälsoperspektiv, framtagen av Sölvesborg Energi i samråd med Miljöförbundet Blekinge Väst och i samarbete med WSP Sverige AB.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Vatten och avlopp