Överföringsledning mellan Hanö-Nogersund

Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp pågår på flera platser i kommunen. Anledningen till VA-utbyggnaden är en del i en stor miljösatsning. Prioriteringen av områden för utbyggnad är gjord utifrån ett miljö- och hälsoperspektiv, framtagen av Sölvesborg Energi i samråd med Miljöförbundet Blekinge Väst och i samarbete med WSP Sverige AB.

Sölvesborg Energi & Vatten AB är nu i slutskedet med utbyggnaden av VA-nätet, som möjliggör för nya VA-anslutningar på Hanö. Anslutning till det allmänna VA-nätet och rening i det nya avloppsreningsverket i Nogersund medför en bättre miljö, då näringsämnen reduceras med en högre reduktionsgrad.

Information

Sölvesborg Energi har i utökad samverkan med NCC som totalentreprenör byggt överföringsledningar mellan Hanö-Nogersund. Vi har även anlitat underentreprenörer för schaktning- och ledningsförläggningen i havet.

Från den nya pumpstationen på Hanö har det förlagts en ca 6 km lång ledning i havet till Nogersunds avloppsreningsverk. Vi har även i samband med detta lagt en vattenledning för att koppla ihop Hanö med vattenledningssystemet på fastlandet. Den befintliga vattentäkten skall vara kvar precis som idag, vi säkerställer bara vattenförsörjningen för framtiden samt vid eventuella driftstörningar på Hanö.

Nu ligger det även en sjöfiberkabel från fastlandet till Hanö.

Tidplan

Arbetena startade i maj 2022 och kommer att slutbesiktigas i januari 2023.

Alternativa sträckningar

En utredning av möjliga ledningsdragningar har utförts som en förstudie för sträckningen. För att undersöka sjöförläggningen har bottenscanning utförts, i syfte att få en så effektiv och riskfri förläggning som möjligt.

Den slutgiltiga sträckningen bedömdes vara det mest fördelaktiga.

Även alternativet med att bygga nytt reningsverk på Hanö har utretts och tagits med i beslutet att bygga en överföringsledning.

Senast uppdaterad:

Vatten och avlopp