Utbyggnader av vatten och avlopp

Områden som planeras att byggas ut med allmänt vatten och avlopp. I nedan uppräknade områden planerar Sölvesborg Energi att bygga ut det allmänna vatten- och avloppsnätet.

Områdena som är upptagna på listan har behov av en mer hållbar och långsiktig vatten- och avloppsförsörjning. Turordningen på områdena är gjord utifrån ett miljö- och hälsoperspektiv.

Vid bedömningen har hänsyn bl.a. tagits till följande aspekter:

 • Lokala övergödningskänsliga områden.
 • Föroreningskänsliga områden t.ex. risk för förorening av dricksvattentäkter.
 • Antal fastigheter med behov av åtgärd.
 • Tillgång till kommunalt dricksvatten.
 • Lokala förutsättningar för enskilda anläggningar ex. förutsättning för infiltration jordart, grundvattennivå och bebyggelsetäthet.
 • Teknisk möjlig turodning.

Områdena som är uppräknade är aktuella för utbyggnad innan 2028. Områden som ej är uppräknade kartan är inte aktuella för utbyggnad innan 2028. Listan över områden ses över årligen i samband med budgetarbetet.

Tidsplan

Tidsangivelserna i listan nedan anger starten av utbyggnaden. Det innebär att inkoppling för enskilda fastighetsägare kommer kunna ske tidigast något år senare.

Tidsangivelserna är också ungefärliga, och turordningen kan komma att kastas om ifall nya uppgifter som gör att området får högre prioritet framkommer. Likaså kan det hända att nya områden tillkommer.

Större områden är etappindelade, och det kan hända att fler av de upptagna områdena också blir etappindelade. En förutsättning för att klara angivna tidsangivelser, förutsätter bl.a. att erforderliga tillstånd och beslut erhålls.

Område och utbyggnadsstart

 • Östra Torsö: 2024, läs mer här.
 • Västra Torsö: 2025
 • Sillnäs: 2026
 • Listervägen Bolsaby: 2024
 • Hosaby: 2024
 • Hosaby Björke: 2025
 • Istaby: 2027
 • Ryedal: 2027
 • Valje camping och stugor: 2028

Den här typen av projekt pågår under en längre tid, ofta under flera månader och ibland ännu längre än så. Det är därför sannolikt att informationen på sidorna ovan fortfarande är aktuell, trots att det kanske var längesedan den sist uppdaterades. Kontakta oss gärna om du vill säkerställa att du inte missar någonting.

Karta

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Vatten och avlopp