Reningsverket i Nogersund

Reningsverket i Nogersund från ovan.

Reningsverket i Nogersund.

Reningsverket i Nogersund är nytt, modernt och har fyra gånger så stor kapacitet som det gamla reningsverket som tidigare fanns här. Det nya reningsverket gör det möjligt för Sölvesborgs kommun att växa och bidrar till nio av Sölvesborgs, Blekinges och Sveriges 16 miljömål och fem av FN:s 17 globala hållbarhetsmål.

2014 påbörjades förberedande arbete, 2019 det fysiska arbetet och 2021 var det i drift.

Sju år kan låta som väldigt lång tid för förberedande arbete, men de krav som idag finns på nya reningsverk förutsätter omfattande utredningar och studier innan ett nytt miljötillstånd beviljas.

Det nya reningsverket är ett modernt reningsverk med en investeringskostnad på cirka 150 miljoner kronor. Reningsverket har fyra gånger så stor kapacitet som det gamla och blir därmed det största i vår kommun. Det gör att vi inom några år kan stänga våra mindre reningsverk i Djupekås och på Hanö och ändå ha förutsättningar att hantera en växande kommun.

Det är med stor glädje jag nu kan konstatera att vi tagit vårt nya fina reningsverk i drift.

Detta är den enskilt största investeringen vi har gjort i bolagets historia och projektet har varit en framgångssaga. Projektgruppen har visat ett enormt engagemang och kunnande och jag vill passa på att rikta ett stort tack till alla inblandade.

Roger Mattsson, VD Sölvesborg Energi, i samband med att reningsverket togs i drift 2021

Det nya reningsverket bidrar till nationella och globala miljömål

Reningsverket bidrar till nio av Sölvesborgs, Blekinges och Sveriges 16 miljömål, markerade med tjockare text nedan:

 1. Begränsad klimatpåverkan
 2. Frisk luft
 3. Bara naturlig försurning
 4. Giftfri miljö
 5. Skyddande ozonskikt
 6. Säker strålmiljö
 7. Ingen övergödning
 8. Levande sjöar och vattendrag
 9. Grundvatten av god kvalitet
 10. Hav i balans samt levande kust och skärgård
 11. Myllrande våtmarker
 12. Levande skogar
 13. Ett rikt odlingslandskap
 14. Storslagen fjällmiljö
 15. God bebyggd miljö
 16. Ett rikt växt- och djurliv

Ovan ser du ett bildspel från reningsverket i Nogersund i april 2022.

Reningsverket bidrar till fem av FN:s globala hållbarhetsmål, markerade med tjockare text nedan:

 1. Ingen fattigdom
 2. Ingen hunger
 3. God hälsa och välbefinnande
 4. God utbildning för alla
 5. Jämställdhet
 6. Rent vatten och sanitet för alla
 7. Hållbar energi för alla
 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
 10. Minskad ojämlikhet
 11. Hållbara städer och samhällen
 12. Hållbar konsumtion och produktion
 13. Bekämpa klimatförändringarna
 14. Hav och marina resurser
 15. Ekosystem och biologisk mångfald
 16. Fredliga och inkluderande samhällen
 17. Genomförande och globalt partnerskap

Det nya moderna reningsverket är ett stort, dyrt och viktigt projekt.

Reningsverket är positivt för arbetet med 'Agenda 2030' och de lokala och regionala miljömålen och medverkar även till att uppfylla Havs- och vattenmyndighetens uppsatta mål om att minska tillskottet av näringsämnen till havet.

Helen Gårner, miljösamordnare Sölvesborgs kommun, i samband med att reningsverket togs i drift 2021

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Vatten och avlopp