Vanliga frågor och svar, FAQ om VA-taxan

Från och med den 1 januari 2020 har vi en ny modell för kostnaderna för förbrukning av vatten och avlopp. Från och med den 1 januari 2021 gäller även en ny modell för anläggningsavgifterna (den engångskostnad som ofta kallas anslutningsavgift). Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna vi får om den nya VA-taxan.

Hur påverkas mina avgifter av en ny VA-taxa?

Exakt hur förbrukningsavgifterna för varje enskild fastighet påverkas är svårt att säga, eftersom det beror på många olika saker. Men generellt så kommer du som inte använder dagvattentjänsterna (dagvatten är vatten som tillfälligt rinner på markytan, ofta i form av regn eller smältvatten från snö och is och som inte behöver renas på reningsverk) att få en sänkt avgift, medan du som bor i en ”normalvilla” och nyttjar alla tjänsterna får en höjd avgift med cirka 50 kronor per år inklusive moms, jämfört med den tidigare taxan.

Flerbostadshus och fastigheter med verksamhetslokaler som har stor invändig våningsyta får generellt också en viss höjning.

Varför får just jag högre avgift med den nya VA-taxan?

Den nya taxan är baserad på principen att man ska betala för de tjänster man använder och i proportion till hur stor nytta man har av dem.

Den gamla VA-taxan var mycket enklare, varför har ni krånglat till det med ny VA-taxa?

Den främsta anledningen till att vi inför ny taxa är att lagstiftningen i form av bland annat nya regler och rättspraxis kring vatten och avlopp har förändrats, och kräver att vi anpassar oss.

Jag har ett fritidshus som bara används några veckor på sommaren. Varför ska jag betala så höga VA-avgifter?

De avgifter som ändras nu avser inte faktisk förbrukning, utan tillgång till vatten- och avloppsförsörjningen.

Varför höjer ni VA-avgifterna hela tiden?

Eftersom vi behöver bygga ut vatten- och avloppsledningar, pumpstationer och göra nödvändiga investeringar för framtiden i den takt som Sölvesborg växer och förhålla oss till gällande lagstiftning, rättspraxis, krav och regler.

Vad är dagvattenavgift för något?

Avgiften för omhändertagandet av dagvatten (regn-, smält-, och grundvatten).

Varför har ni infört dagvattenavgift?

För att den nya lagstiftningen kräver det.

Det finns bara en avloppsledning ut från min fastighet, varför ska jag då betala dagvattenavgift (dagvatten fastighet)?

Eftersom du använder dagvattentjänsten behöver du betala för den – även om ledningen till din fastighet inte skiljer på dag- och spillvatten.

Hur kan det vara så att jag som fastighetsägare måste betala avgift för att dagvatten ska avledas från gatan (dagvatten gata)?

För att den nya lagstiftningen kräver det.

Jag har en liten tomt, varför får jag inte lägre dagvattenavgift än min granne som har en stor tomt?

Den nya taxan är baserad på principen att man ska betala för de tjänster man använder och i proportion till hur stor nytta man har av dem. De avgifter som ändras avser inte faktisk förbrukning, utan tillgång till vatten- och avloppsförsörjningen.

Vad är lägenhetsavgift för något?

Avgift för en bostadsenhet eller för byggnader som inte innehåller bostadsenheter (till exempel butik, industri med mera) för varje påbörjad 300 m² golvyta. Det behöver inte vara en faktisk lägenhet som avgiften avser.

Varför inför ni en lägenhetsavgift?

För att den nya lagstiftningen kräver det.

Jag bor i en villa, varför ska jag betala lägenhetsavgift?

Avgiften avser inte alltid en lägenhet, utan också en bostadsenhet eller påbörjad 300 m² golvyta. Därför kommer även du som bor i villa att betala lägenhetsavgift.

Min fastighet är en industri eller butik, varför ska jag betala lägenhetsavgift?

Avgiften avser inte alltid en lägenhet, utan också en bostadsenhet eller påbörjad 300 m². Därför kommer även du som har verksamhetslokaler betala lägenhetsavgift.

Varför ska jag betala tomtyteavgift när alla andra betalar lägenhetsavgift?

I vissa undantagsfall betalar man baserat på tomtytan istället för lägenhetsavgift. Det kan vara till exempel då det är uppenbart att det är markytan som avgör hur stor nytta verksamheten har av vatten- och avloppsförsörjningen, till exempel till exempel obemannade bensinstationer, hamnar, campingplatser, idrottsplatser, utvändiga biltvättanläggningar, processindustrier, byggvarubutiker med stora utvändiga uppställningsytor och kallagerbyggnader.

Hur har ni räknat fram tomtytan?

Vi har räknat på de uppgifter vi haft tillgång till, och i vissa fall skickat ut information till berörda fastighetsägare om att kontrollera uppgifterna.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Vatten och avlopp