Det här består din vatten- och avloppskostnad av

Från och med den 1 januari 2021 har vi en ny modell för taxan för förbrukning av vatten och avlopp och för anläggningsavgifter.

Förbrukningsavgifter

Avlopp delas upp i dagvatten fastighet, dagvatten gata och spillvatten

Avgiften som tidigare kallades för avlopp delas nu upp i tre kategorier:

  • Du som tar hand om ditt dagvatten själv inom din fastighet kommer med den nya taxan inte att behöva betala för kategorin dagvatten fastighet. Dagvatten är vatten som tillfälligt rinner på markytan ofta i form av regn eller smältvatten från snö och is som inte behöver renas på reningsverk.
  • Oavsett om du tar hand om ditt dagvatten själv, kommer du om du äger en fastighet där dagvatten från gator, vägar, parker leds till en kommunal anläggning, att behöva betala för kategorin dagvatten gata. Detta i enlighet med gällande lagstiftning.
  • Den sista kategorin är spillvatten, som måste renas på reningsverk. Den betalar alla som är anslutna till vårt spillvattennät.

Lägenhetsavgift – för nästan alla som äger en fastighet

Olika typer av fastigheter har i varierande grad nytta av vatten- och avloppsförsörjningen, och enligt lagstiftningen räcker det inte att den rörliga avgiften följer förbrukningen för respektive kund för att det ska bli rättvist. Fastighetsägaren ska dessutom betala en fast årlig avgift som baseras på antalet bostäder, eller i vissa fall fastighetens tomt eller yta.

Det innebär att de som bor i villor, fritidshus och liknande med endast ett hushåll betalar för detta. Den fastighetsägare som äger flerbostadshus med lägenheter betalar en årlig avgift för respektive lägenhet. För verksamhetslokaler, till exempel butiker, industrier, idrottshallar, vårdinrättningar, skolor och liknande betalar man en ny avgift för varje påbörjad 300 m² invändig våningsyta.

För villor, fritidshus, lägenheter och verksamhetslokaler kallas den här avgiften för lägenhetsavgift, trots att det inte alltid är lägenheter som avgiften avser. Lägenhetsavgiften är just nu 210 kronor per enhet (bostad eller påbörjad 300 m²) och år.

I vissa undantagsfall, till exempel obemannade bensinstationer, hamnar, campingplatser, idrottsplatser, utvändiga biltvättanläggningar, processindustrier, byggvarubutiker med stora utvändiga uppställningsytor och kallagerbyggnader, så kommer avgiften istället att beräknas på ytan för tomten.

Förändring av anläggningsavgifter

Den 1 januari 2021 ändrades även anläggningsavgifterna, för att bli bättre anpassad för den typen av nyanslutningar vi oftast gör numer. Anläggningsavgift är den engångsavgift som betalas vid nyanslutning eller utökning av fastighet och ofta benämns som anslutningsavgift.

Anläggningsavgiften kommer att baseras på fastighetstyp, antal lägenhetsavgifter, storlek på tomtyta och hur många tjänster man ansluter sig till. Avgifterna kommer också att tydligare delas upp i vad som avser servis, förbindelsepunkt etc.

Exakt hur anläggningsavgiften för en enskild fastighet påverkas är svårt att säga, eftersom det beror på många olika saker. Men generellt kommer en normalvilla som ansluter sig till alla tjänsterna kosta cirka 13 000 kronor mer inklusive moms, jämfört med den föregående taxan.

Så här bestäms taxan

Taxan styrs av bland annat lagen om allmänna vattentjänster och beslutas årligen av kommunfullmäktige.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Vatten och avlopp