Din vattenanvändning spelar roll

Ett barn i baddräkt sitter på en brygga och håller sig i räcket till stegen som går ner i vattnet.

Den 22 mars infaller Världsvattendagen, FN:s dag för att lyfta betydelsen av vatten. Foto: Svenskt vatten.

42 kommuner införde bevattningsförbud någon gång förra året, och 21 kommuner uppmanade att spara på vattnet på grund av ett ansträngt läge. I Sölvesborgs kommun uppmanade Sölvesborg Energi inför sommaren 2021 att spara på vattnet, och hade bevattningsförbud i knappt en månad totalt, under juni-juli. Klimatförändringarna innebär att risken för vattenbrist ökar. Branschorganisationen Svenskt Vatten och dess över 300 medlemmar uppmanar nu svenskarna att minska sin vattenförbrukning.

I Sverige har vi sett på rent vatten som en självklarhet, men klimatförändringar och befolkningsökning innebär att vi behöver hushålla mer med vattnet. Det finns många enkla sätt att minska vattenanvändningen utan att ge avkall på vår bekvämlighet, säger Charlotta Wildt-Persson, VA-chef på Sölvesborg Energi.

Den 22 mars infaller Världsvattendagen, FN:s dag för att lyfta betydelsen av vatten. Enligt den senaste rapporten från FN:s klimatpanel IPCC innebär klimatkrisen att brist på dricksvatten kommer bli allt vanligare.

Ett av budskapen från IPCC är att det kommer krävas omfattande klimatanpassningar för att vi som samhälle ska kunna hantera de klimatförändringar som inte kan undvikas. En sådan anpassning är att minska vattenanvändningen så att vattnet kan användas av fler och att vi vårdar vår viktigaste naturresurs.

I Sverige gör vi i snitt av med cirka 140 liter vatten per person och dygn. I Danmark och många andra länder i Europa är motsvarande siffra 100 liter.

Vi jobbar för att öka kunskapen om vattnets värde och hur vi kan använda vatten på ett smartare sätt. En familj på fyra personer kan spara så mycket som 100 liter vatten per dag om de stänger av kranen medan de borstar tänderna, säger Charlotta Wildt-Persson.

Svenskt Vatten har samlat en större del av Sveriges kommuner och VA-organisationer i ett gemensamt arbete för en hållbar vattenanvändning.

Poträttbild på VD Roger Mattsson. Foto: Serny Pernebjer.

VD Roger Mattsson. Foto: Serny Pernebjer.

Samarbete är en av förutsättningarna för att VA-branschen ska kunna bidra till de globala klimatmålen i Agenda 2030. I samband med världsvattendagen 2022 har vi på Sölvesborg Energi också beslutat att skänka 10 000 kronor till den internationella organisationen Water Aid, som arbetar med rent vatten, sanitet och hygien i några av världens fattigaste samhällen. Vår donation kommer att räcka till att installera nya toaletter på en skola med 250 elever, avslutar Roger Mattsson, VD på Sölvesborg Energi.

6 tips – så sparar du vatten i vardagen

  • Ha en kanna vatten i kylen så slipper du spola tills vattnet blir kallt
  • Stäng av kranen när du borstar tänderna
  • Fyll disk- och tvättmaskinen helt (en halv maskin drar lika mycket vatten som en hel)
  • Diska inte under rinnande vatten
  • Duscha i stället för att bada, ta kortare duschar och stäng av kranen när du tvålar in dig
  • Vattna trädgården sparsamt, morgon eller kväll och gärna med regnvatten

Världsvattendagen

Den 22 mars är det Världsvattendagen, som instiftats av FN 1992 för att sätta fokus på betydelsen av färskvatten och verka för hållbart hanterande av färskvatten. Årets tema för Världsvattendagen är grundvatten – att göra det osynliga synligt.

Om vatten i IPCC-rapporten

Vatten går som en röd tråd genom allt som har med klimatet att göra. Klimatförändringarna leder till kraftigare svängningar i vattnets kretslopp och ökar risken för översvämningar, skyfall, brist på dricksvatten, torka och skogsbränder i torra områden. Vatten spelar en viktig roll överallt, även där det inte syns.

En stor samling med glada barn i skoluniform och andra personer utanför en skola.

Barn utanför en skola i Kenya, som är ett av länderna där WaterAid bedriver sin verksamhet. Foto: Pixabay.

Om organisationen WaterAid

Wa­t­erAid är en in­ter­na­tionell or­gan­i­sa­tion med verksamhet i 34 länder i bland annat Afrika och Asien, som ar­be­tar för att de allra fattigaste samhällena ska få förbättrad tillgång till rent vat­ten, san­itet och hygien.
Wa­t­erAid har 90-konto och granskas av Svensk insamlingskontroll. De kon­trollerar att or­gan­i­sa­tion­ers in­sam­lade medel an­vänds inom de föreskrivna re­glerna för hur my­cket som ska gå till än­damålet, minst 75 pro­cent. samt hur my­cket som får an­vän­das till in­sam­ling och ad­min­is­tra­tion, högst 25 pro­cent.

Senast uppdaterad: