Det nya reningsverket i Nogersund

Reningsverket i Nogersund från ovan.

Det nya reningsverket i Nogersund.

22 mars är det Världsvattendagen. En dag som instiftats för att lyfta fram vattenfrågor i alla dess former. På årets Världsvattendag vill vi på Sölvesborg Energi uppmärksamma vårt nya reningsverk i Nogersund som nu är taget i drift. Det nya reningsverket är modernt och har fyra gånger så stor kapacitet som det gamla. Det möjliggör för kommunen att växa och bidrar till nio av Sölvesborgs, Blekinges och Sveriges 16 miljömål och fem av FN:s 17 globala hållbarhetsmål.

För 7 år sedan påbörjades arbetet med det nya reningsverket. Sju år kan låta som väldigt lång tid men de krav som idag finns på nya reningsverk förutsätter omfattande utredningar och studier innan ett nytt miljötillstånd beviljas. Först 2019 påbörjades det fysiska arbetet och nu, två år senare, står det klart och är i drift.

Det nya reningsverket är ett modernt reningsverk med en investeringskostnad på ca 150 Mkr. Reningsverket har fyra gånger så stor kapacitet som det gamla och blir därmed det största i vår kommun. Det gör att vi inom några år kan stänga våra mindre reningsverk i Djupekås och på Hanö och ändå ha förutsättningar att hantera en växande kommun.

Det är med stor glädje jag nu kan konstatera att vi tagit vårt nya fina reningsverk i drift säger Roger Mattsson, VD Sölvesborg Energi. Detta är den enskilts största investeringen vi har gjort i bolagets historia och projektet har varit en framgångssaga. Projektgruppen har visat ett enormt engagemang och kunnande och jag vill passa på att rikta ett stort tack till alla inblandade.

Det nya reningsverket bidrar till nationella och globala miljömål

Reningsverket bidrar till nio av Sölvesborgs, Blekinges och Sveriges 16 miljömål:

 1. Begränsad klimatpåverkan
 2. Frisk luft
 3. Bara naturlig försurning
 4. Giftfri miljö
 5. Skyddande ozonskikt
 6. Säker strålmiljö
 7. Ingen övergödning
 8. Levande sjöar och vattendrag
 9. Grundvatten av god kvalitet
 10. Hav i balans samt levande kust och skärgård
 11. Myllrande våtmarker
 12. Levande skogar
 13. Ett rikt odlingslandskap
 14. Storslagen fjällmiljö
 15. God bebyggd miljö
 16. Ett rikt växt- och djurliv

Reningsverket bidrar till fem av FN:s globala hållbarhetsmål:

 1. Ingen fattigdom
 2. Ingen hunger
 3. God hälsa och välbefinnande
 4. God utbildning för alla
 5. Jämställdhet
 6. Rent vatten och sanitet för alla
 7. Hållbar energi för alla
 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 9. Hållbar industri. Innovationer och infrastruktur
 10. Minskad ojämlikhet
 11. Hållbara städer och samhällen
 12. Hållbar konsumtion och produktion
 13. Bekämpa klimatförändringarna
 14. Hav och marina resurser
 15. Ekosystem och biologisk mångfald
 16. Fredliga och inkluderande samhällen
 17. Genomförande och globalt partnerskap

Det nya moderna reningsverket är ett stort, dyrt och viktigt projekt säger Helen Gårner, miljösamordnare på Sölvesborgs kommun. Reningsverket är positivt för arbetet med Agenda 2030 och de lokala och regionala miljömålen och medverkar även till att uppfylla Havs- och vattenmyndighetens och vattens uppsatta mål om att minska tillskottet av näringsämnen till havet.


Senast uppdaterad: