Överföringsledningarna mellan Nogersund och Hanö

Arbete med överföringsledningar för Hanö.

Arbete med att sjöförlägga ledningar mellan Nogersund och Hanö.

Sedan 2018 arbetar Sölvesborg Energi med NCC för att genom sjöförläggning av ledningar knyta samman Nogersunds reningsverk med Hanö. Arbetet har stött på en rad utmaningar som försenat projektet vilket innebär att vi tillsammans med NCC ska skriva aval med en ny partner som ska bli vår underentreprenör för ledningsförläggning till havs.

2018 påbörjade Sölvesborg Energi arbetet med att knyta samman Nogersunds reningsverk med Hanö. Detta genom att sjöförlägga två spillvattenledningar för att möjliggöra en stängning av reningsverket på Hanö, samt en vattenledning för en tryggad dricksvattenförsörjning på ön. Samtidigt skulle ett fiberrör läggas ner för att möjliggöra fiberutbyggnad på ön.

Sölvesborg Energi anlitade NCC för uppdraget som i sin tur anlitade en underentreprenör för arbetet med svetsning av ledningar samt förläggning till havs. Ett arbete, vi visste, innebar stora utmaningar då förhållandena i Hanöbukten är speciella och försvårar projektet. Firman som NCC anlitade gick dessvärre i konkurs 2019 och projektet fick avbrytas och blev därmed försenat.

Sedan dess har Sölvesborg Energi tillsammans med NCC arbetat för att skapa nya och bättre förutsättningar för att kunna starta upp projektet igen. Vi har bland annat fått tillstånd från Länsstyrelsen att utföra sjöarbete under sommarhalvåret när vädret är mer gynnsamt. Något som vi inte fick under första försöket då vårt tillstånd endast gällde vinterhalvåret när vindarna ofta är hårda och starka och vågorna går högt på havet.

Nytt avtal med underentreprenör

Inom kort kommer Sölvesborg Energi och NCC skriva en avsiktsförklaring med en ny partner som ska bli vår underentreprenör för ledningsförläggningen till havs. Tillsammans med NCC och leverantören ska vi göra ett omfattande förarbete innan avtal skrivs, detta för att försäkra oss om att leverantören kan hantera denna typ av projekt. Vi räknar med att skriva avtal under våren 2021 och att arbetet startar upp under 2022.

Förseningen innebär att kunder som väntar på en VA-anslutning och/eller fiberanslutning får vänta ytterligare. Sölvesborgs kommun kommer heller inte bevilja bygglov på Hanö så länge ledningen inte är färdigställd. Detta då rådande VA-kapacitet måste reserveras för befintliga bostäder och verksamheter.

Vi beklagar den påverkan detta medför för alla berörda men i det läge vi befinner oss nu är vi på Sölvesborg Energi noga med att hitta en bra aktör som kan fullfölja projektet säger Roger Mattsson, VD Sölvesborg Energi. Vi får inte råka ut för ännu ett bakslag.

Vi uppdaterar fortlöpande hemsidan med information om processen.

Senast uppdaterad: