VA-samarbete mellan Sölvesborg och Bromölla

Illustration av vattenledning, Mostphotos.

Illustration av vattenledning, Mostphotos.

Ett samarbetsavtal mellan Sölvesborgs Energi och Vatten AB och Bromölla Energi och Vatten AB har undertecknats gällande vattenförsörjning till Sölvesborg och omhändertagande av spillvatten för Valje, Edenryd och Nymölla.

Idag tar Sölvesborg Energi emot och renar spillvatten från Nymölla, Edenryd och Valje enligt avtal från 1998. Även vattenförsörjningen av de nämnda områdena i Bromölla kommun förses idag från Sölvesborgs VA-kollektiv.

Nu har avtal undertecknats för en förnyad överenskommelse gällande att Sölvesborg Energi även fortsättningsvis ska hantera spillvatten från Bromölla kommun åt Bromölla Energi och Vatten. Samt att Sölvesborg Energi får hjälp att säkra vattenförsörjningen för Sölvesborgs kommun som idag är en stor utmaning att klara av inom ramen för de egna tillstånden och utbudet av grundvatten.

Vi har under flera år haft stora utmaningar med dricksvattenförsörjningen i Sölvesborg och samarbetet gör att vi kan känna oss säkrare inför framtiden, säger Roger Mattsson VD Sölvesborg Energi.

Den förnyade överenskommelsen innebär även att Bromölla Energi och Vatten kan göra en besparing då de slipper bygga ut spillvattennätet i Nymölla, Edenryd och Valje samt framöver får avlastning i sitt reningsverk.

Uppgörelsen ger oss affärsmässiga fördelar där vi kommer att hantera vårt avloppsvatten mera kostnadseffektivt och belastningen på vårt eget reningsverk minskar, säger Anders Bröthlin VD Bromölla Energi & Vatten.

Avtalet syftar även till att stärka Sölvesborgs kommuns behov av dricksvatten genom att råvatten från grundvattentäkter i Bromölla kommun bereds till godkänd dricksvattenkvalitet och pumpas till Sölvesborgs befintliga ledningsnät.

Senast uppdaterad: