Det här består din elkostnad av

Travar med mynt.

Din elkostnad består av flera olika delar. Foto: Pixabay.

Alla hushåll har idag två olika elavtal. Det första avtalet har du med det företag som äger elnätet där du bor. I Sölvesborgs kommun tillhör ditt område antingen Sölvesborg Energis, Eons eller Olofströms Krafts nät. Det andra avtalet har du med det företag som du väljer att köpa elen av.

1996 avreglerades elmarknaden i Sverige och sedan dess kan kunden fritt välja elleverantör.

Det är bara den del av elpriset som kan hänföras till själva produkten el och som är utsatt för konkurrens. Övriga delar i elpriset består av nätavgift och skatter.

Vad består din elräkning av?

De tre största delarna av din elräkning består av skatt, moms och kostnaden för själva produktion av elen.

Exempel:

För en lägenhet i Sölvesborg Energis nät, med en årsförbrukning på 2000 kWh/år och med rörligt pris, så blir de olika delarna:

  • Avgift elnät: ca 38%
  • Elskatter: ca 41%
  • Elhandlarens marginal: ca 2%

Vad innebär de olika delarna?

Elenergiskatt och moms

Elskatt och utgör tillsammans hela ca 36 % av totala elkostnaden. Sveriges riksdag har bestämt att alla konsumenter ska betala energiskatt. Varje år förändras skatten.

Elpriset

Denna del består av producentens pris och elcertifikat.

Producentens pris

Producenterna säljer sin elproduktion till den nordiska elbörsen. Elproduktionen består till stor del av vattenkraft. Vid lite nederbörd blir priset högt och vid våta perioder blir priset lägre.

Elcertifikat

Elcertifikat infördes för att gynna förnyelsebar el producerad från nya anläggningar. Man har satt ett kvotsystem där elhandlaren är skyldig mot vite att köpa en viss, ökande andel av förnyelsebar el. Elhandlaren köper elcertifikat på den öppna marknaden. Alla konsumenter betalar en så kallad elcertifikatsavgift.

Sveriges riksdag har beslutat att konsumenter ska köpa fler och fler certifikat de kommande åren. Det procentuella kravet ser ut så här:

  • År 2023 25,1 % av förbrukningen
  • År 2024 27,3 % av förbrukningen
  • År 2025 29,6 % av förbrukningen
  • År 2026 32,2 % av förbrukningen

Utsläppsrätter

Utsläppsrätter har införts i hela EU och ambitionen är att minska på utsläppen av fossilt koldioxid (CO2). Den som släpper ut CO2 måste köpa in motsvarande mängd utsläppsrätter från en handelsplats där kvoterna successivt ska minskas. Utsläppsrätterna handlas runt ca 85 €/ton CO2, men varierar kraftigt på grund av spekulationer. Eftersom elpriserna sätts efter den sista producerade kWh så är det den dyraste (tyska kolkraftverk eller oljekraftverket Karlshamn) produktionen vi drabbas av, speciellt när det är kallt ute. Idag är denna påverkan betydande.

Elbörsen Nordpool ASA

Samma år som elmarknaden avreglerades, övergick den norska elbörsen till att bli en nordisk elbörs. Börsen har namnet Nord Pool Spot AS och ägs av Svenska Kraftnät, Statnett i Norge, samt de övriga stamnätsoperatörerna i norden. Svenska Kraftnät ansvarar för planering och drift av det svenska stamnätet och för balansen mellan elproduktion/import och elanvändning/export. Nordpool Spot AS består av en spotmarknad för fysisk handel av el. Här noteras varje dygns 24 timspotpriser.

De fasta elavtalen handlas på Nasdaq OMX Nordic. På denna finansiella börs handlas terminskontrakt för framtida leverans av el. Elmarknadens aktörerna kan utnyttja börsen för prissäkring och för att minimera riskerna för kraftiga prisfluktuationer.

Terminskontrakt

Ett terminskontrakt är ett avtal mellan köpare och säljare om leverans av en bestämd mängd kraft till ett bestämt pris. På Nasdaq OMX Nordic, har aktörerna möjlighet att prissäkra köp och försäljning av kraft flera år framåt. Terminsmarknaden är därför ett viktigt instrument för bland annat kalkylering och budgetering av framtida intäkter och kostnader vid handel med el.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Elhandel