Dagvatten

Vet du var ditt dagvatten tar vägen? Eller hur dina stuprör är kopplade? I det fall ditt dagvatten är anslutet direkt på spillvattenledningarna kan det leda till en negativ miljöpåverkan för vår miljö och hälsa.
 
Vad är dagvatten?
Dagvatten är vatten som tillfälligt rinner på markytan. Oftast menar man vatten från hårdgjorda ytor så som hustak, vägar, parkeringsplatser och stenläggningar. Det mesta dagvattnet är regn eller smältvatten från snö och is.
Dagvattnet tas om hand på olika sätt, beroende på vilka anslutningar som finns i närheten av fastigheten. I bästa fall är det kopplat till ett eget ledningssystem för dagvatten och då rinner vattnet oftast
direkt ut till ett vattendrag eller havet utan att renas.
 
Negativ miljöpåverkan
Om dagvattnet istället är kopplat direkt till spillvattenledningar (dit även vatten från t.ex. avlopp är kopplat) så förs det med till reningsverket och renas i ”onödan”. Vid stora skyfall eller snabb snösmältning kan det innebära att spillvattenledningarna blir överbelastade så pass att pumpstationer och reningsverk inte mäktar med och man blir då tvungen att brädda för att kunna hantera det stora flödet. Det innebär att orenat spillvatten släpps ut direkt i en å,
sjö, dike eller hav. När bräddning måste ske blir det en negativ miljöpåverkan för vår miljö och hälsa.
 
Vad innebär detta för dig som fastighetsägare?
För den enskilde fastighetsägaren kan en överbelastad spillvattenledning innebära bland annat stopp i avlopp och en ökad risk för källaröversvämningar. För att minska belastningen på spillvattennätet i vår kommun har Sölvesborg Energi påbörjat en sanering av såväl ledningar som enskilda fastigheter. Detta innebär att om du som fastighetsägare har ditt dagvatten kopplat direkt på spillvattenledningen kommer du behöva koppla om det. Om du har en fastighet där en befintlig dagvattenledning passerar vill vi att du kopplar på den istället. Om så inte är fallet hjälper vi gärna till och hittar en bra lösning. Det finns många sätt att ta hand om sitt eget dagvatten, här tipsar vi om fler.

 

Gå direkt till:

Har du frågor eller funderingar? Kontakta:

Jonas Nordh
Tel: 0456-81 68 91
Uppdaterad: 2017-04-05 Ansvarig: Charlotta Wildt-Persson

Sölvesborg Energi | 294 80 SÖLVESBORG | Besöksadress: Energivägen 10
Tel: 0456-81 68 80 | E-post: info@solvesborgenergi.se

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats.
Om du inte samtycker till användandet av cookies kan du blockera dessa i din webbläsares inställningar.